Op makro-niveau is er een nieuwe 'tendens' gaande, Gouden Nieuwe Tijd, waar bij steeds meer de nadruk wordt gelegd op de voordelen van het werken in groepen, samenwerking dus. Een grotere kracht wordt gegenereerd als je werkt in groepen en een ieder in de groep bij zichZelf blijft, dus zijn of haar ego (die neigt naar afscheiding, isolatie) weet te ontstijgen. Eigenlijk betekent dit het integreren van je ego in je Hogere Zelf. Het gaat dus om verbinding ín jeZelf en van jeZelf met medemensen en de zichtbare en onzichtbare wereld om je heen. Een soort geestelijke broederschap met medemensen en de kosmos, waarbij niet alleen een verzameling van mensen bedoeld wordt maar meer een bewustzijn, een realisatie in je ziel van de Heelheid en Eenheid van (alle) leven, zichtbaar en onzichtbaar. Dan begint alles wat er is in het Universum zich naar de mens toe te bewegen, zich via hem of haar te manifesteren. Dit heeft (liefdes)gevoel , Intelligentie (wijsheid), wilskracht , bewustzijn nodig, maar ook substantie die hem of haar hierbij voedt en ondersteunt! Op micro-niveau begin je bij jeZelf. ‘JeZelf’ is de verbinding van je diepste wezenskern met de Albron. Als je bij jeZelf blijft ben je juist een zegen voor een ander (je straalt dan uit naar de ander dat hij of zij ook de ruimte heeft om bij zichZelf te blijven) en laat je de verantwoording die bij de ander ligt ook echt bij de ander. Je kunt wel meevoelen, helpen waar nodig en een spiegel voor de ander zijn, maar je kunt geen karma overnemen van de ander. De kunst is binnen dit geheel jeZelf te blijven, onbaatzuchtig te geven en het geestelijk ontwaken te bewerkstelligen. Je blijft zien dat je binnen het geheel, ook werkende als osteopaat, een taak hebt om een helende en eenheidsbevorderende kracht te genereren. Maar tegelijk realiserende dat dit ook een (voorbeeld-)functie heeft voor de totale mensheid zoals die zich beweegt (en in de toekomst zich steeds meer gaat bewegen) die dienstbaar is aan de Heelheid en Eenheid in alles en iedereen. Besef dat de werking die hier van uit gaat niet te onderschatten is. Het is als een liefdesdruppel die in het water valt, zich beweegt in het water en cirkels van licht uitzendt in datzelfde water. 

Dr. Still, de grondlegger van de osteopathie, was chirurgisch arts in de 19e eeuw. Hij zag de noodzaak voor óók een ándere benadering dan de klassieke geneeskunde, zie de pagina 'Wat is Osteopathie' op deze site. Dit was ook een reactie op het feit dat 3 kinderen van hem hersenvliesontsteking niet overleefden, ondanks klassiek geneeskundige behandeling. Hij zag de osteopathie als kunst, ambacht en wetenschap. In de loop van de tijd is en wordt osteopathie steeds meer wetenschappelijk onderbouwd. Nieuwe inzichten heden ten dage, door gerenomeerde osteopaten en wetenschappers, artsen, maar ook door de quantum wetenschap, bevestigen steeds meer de waarde van osteopathie. En dan wordt ook bedoeld de osteopathie zoals dr. Still het in zijn tijd al deed. Zijn osteopathische behandeling was tevens een healing voor de cliënten, hij was zeer helder in observatie en had ook veel van de indianen. Dit zijn issues waar heel veel osteopaten het moeilijk mee hebben, maar deze zijn hun roots een beetje kwijtgeraakt zoals dr. Still de osteopathie vóórstond. En dan wordt heden ten dage in Europa eigenlijk nog authentieker osteopatisch behandeld dan in de USA zelf.

Een aantal aandachtspunten volgen nu: 

Het Stillpoint is in osteopathie behandeling zeer belangrijk. Het Stillpoint is stilte (in beweging), is balans in beweging, is inzicht en bewustzijn. De basis van het spirituele universum is Stillness, Stilte. De basis van het materiële universum is Motion, Beweging, Ritme. Het universum ademt als inademing en uitademing. Alle beweging is pulserend, inademing-uitademing, indijend-uitdijend, inspirerend-aspirerend. In wezen is alle leven in totaliteit eeuwig aanwezig, one-pointedness. De punt in de cirkel is niet voor niets het symbool van de Geestelijke Zon! Het leven is een grote dans van creatie. Het woord 'uni-versum' staat voor 'één lied'! Holografisch betekent de Heelheid en Eenheid in alles en iedereen, in veelvoud dus. Er is holografische stilte in het centrum van alle leven!

Het bindweefsel (fasciae) welke alle weefsels bij elkaar in verbinding houdt, zowel mechanisch als informatief-energetisch (vloeistoffen, biofotonen, electro-magnetisch). Zenuwimpulsen en hormonale informatie overdracht zijn hier onderdeel van. Op de afbeelding zijn fotonen (kleinste deeltjes van een atoom of golf-deeltjes, zo genoemd in de quantum wetenschap) te zien, waarin de electro-magnetische energie zich uit. Deze fotonen voeren een vibrerende dans uit in gezond weefsel. Deze dans wordt beïnvloed door het lichaam, emoties en gedachten, maar ook door de omgeving-kosmos. Tevens beïnvloedt deze dans ook de omgeving-wereld. Met behulp van de osteopaat keert (indien het mag en kan) de zelf-genezende kracht en de gezondheid terug. De cellen zelf en de cellen onderling (intercellulair) bewegen (weer) ritmisch. Want ook elke cel heeft bewustzijn en electro-magnetische energie en uitstraling en is in harmonie met de rest. Ze stralen allemaal energie uit en worden één orgaan en als het hele lichaam hetzelfde doet zit een persoon goed in z'n vel! Cellen zijn binnen het lichaam holografisch met elkaar verbon

De micro-kosmos spiegelt de macro-kosmos en andersom. Dit is de wet van 'overeenkomst'. Zo binnen, zo buiten en andersom. Zo boven, zo beneden en andersom. Links kosmische ruimtelijke substantie, rechts kosmische substantie in het menselijk lichaam. Ieder met z'n eigen kosmische bewustzijnsenergie. Allebei vormen van holografische verbondenheid. In het holografische universum bevat zelfs de kleinste lichtstraal het complete patroon van het geheel. Het is als een web gemaakt van dauwdruppels en iedere druppel bevat de reflectie van al de andere waterdruppels. En in elke gereflecteerde dauwdruppel vindt je de reflecties van alle andere druppels.

De volgende video serie, met nederlandse ondertiteling, illustreren met mooie beelden en muziek, dat mysticisme en wetenschap dezelfde werkelijkheid beschrijven. Bij beide vinden observaties plaats in gebieden die ontoegankelijk zijn voor de gewone zintuigen. De klassieke (quantum) wetenschap in de gebieden van de atoom- en subatomische wereld (starten vanuit de buitenwereld). Het mysticisme in niet-alledaagse bewustzijnstoestanden waarin de dagelijkse zintuiglijke wereld getranscendeerd wordt (kijken binnenin). De videoserie heet dan ook: 'Inner Worlds, Outer Worlds'. 'Binnen- en Buitenwereld' dus.

Inner Worlds, Outer Worlds Deel 1 en 3

Inner Worlds, Outer Worlds Deel 2 en 4

Dr. Still, de grondlegger van de osteopathie, was in contact met twee Indiaanse stammen, de Osage-stam en de Shawnee indianen. Noord-Amerikaanse indianen leren het volgende om een mens te worden: eerst moet men ruimte binnen zichzelf maken voor de grootsheid van het universum. Zolang we dit niet doen kunnen we onze ware natuur niet terugvinden en zullen we rondzwerven in pijn en afscheiding. Het gaat om verbondenheid in kracht, wijsheid en liefde. 'Velen in de osteopathie hebben iets verloren wat dr. Still wél vóórstond en belangrijk achtte: namelijk het spirituele welke hij wel betrok bij de wetenschap van de osteopathie'. Dit is een citaat van dr. Sutherland. Zowel Still als Sutherland benaderden de spirituele realiteiten via meditatie en contemplatie. Zij waren ervan overtuigd dat een goed osteopaat naast uitgebreide anatomische en fysiologische kennis, óók kennis moet hebben van de energetische, niet-fysieke en spirituele realiteiten! 

Na dr. Still hebben o.a. dr. Sutherland (cranio-sacrale osteopathie), Rolin Becker (cranio-sacrale osteopathie), dr. Irvin M. Korr PhD DO (neuro-fysiologische onderbouwing van de osteopathie), prof. Moskalenko (cranio-sacraal) en Jean Pierre Barral (viscerale osteopathie, met betrekking tot de interne organen) veel betekend voor de wetenschappelijke onderbouwing van osteopathie.

Het hoofd maakt in een bepaald ritme (in het craniale ritme) 7-14 keer/minuut een uitdijende (zgn. flexie) - en indijende (zgn. extensie) beweging. Dit heeft te maken met hersen-vloeistof beweging en stroming. Deze beweging zet zich via de fasciën, bindweefsel, door in het héle lichaam. Weefsels in de centrale as van het lichaam bewegen verticaal heen en weer. Weefsels buiten de centrale as van het lichaam draaien bij de flexiebeweging naar buiten en 'vullen' zich (worden voller) en draaien bij de extensie beweging weer naar binnen (worden minder vol). Dit is de cranio-sacrale beweging in alle weefsels, zelfs in alle cellen. Cranio-sacraal wil zeggen de keten m.b.t. het hoofd en het heiligbeen in onderlinge verbondenheid; ook dus met het hele (lichaams-) systeem. Dit zijn kleine bewegingen, maar wel héél essentiele bewegingen. Het zegt iets over de vitaliteit van het systeem. Binnen dit grovere ritme zijn er ook fijnere en diepere ritmes (minder cycli van in-uitdijen per tijdseenheid, maar wel dieper) te voelen als osteopaat, wat gepaard gaat met verschillende bewustzijnstoestanden. Doordat deze bewegingen zich voortzetten in het hele (lichaams-)systeem, kun je als osteopaat blokkades voelen waar deze beweging niet helemaal optimaal is en kun je tevens de betekenis van bewegingsverlies duiden. En als je deze voelt ben je eigenlijk al aan het behandelen om deze blokkades op te lossen, en de vitaliteit te laten (her)vinden: meer bewustZijn in de lichaam-geest-eenheid! Je diepste zelfgevoel, wie je bent, is onafscheidelijk van Stilte. Het is het 'Ik Ben' dat dieper is dan naam of vorm.

Links is de flexiefase van de cranio-sacrale beweging te zien in het hoofd en de rest van het lichaam. Rechts de

extensiefase van de cranio-sacrale beweging.   

Osteopathie is een kunst, ambacht en wetenschap. Het is het 'invoelen van de weefsels' met een duidelijke intentie! 'Bewegen is

leven' en 'leven is bewegen'. 'Alles stroomt en heeft ritme'.

De ziel is geschapen door de Geest, opdat de geest bewust van

zichzelf wordt. De ziel heeft het lichaam nodig om ervaringen daartoe

op te doen! De weefsels in het lichaam dienen (weer) vrij te bewegen!

Dus: weefsels moeten binnen de lichaam-geest eenheid goed kunnen bewegen. Als dit niet zo is kun je dat o.a. voelen met de handen. Dan kom je in een zeer breed gebied van 'waarom beweegt het niet goed?'. Dit kan door mechanische blokkades komen (een val van 30 jaar geleden, verklevingen na operaties), door metabolische belasting (stofwisselingproblemen, afvalstoffen niet goed kwijt kunnen, hormonale problemen, verzuren), door emotionele problemen (emotie kan overal zitten, er zijn bepaalde organen die meer ontvankelijk zijn voor specifieke emoties bvb. de lever bij frustratie of het niet kunnen uiten van emoties) en energetische prikkels. De laatste (energetisch) is áltijd zo, omdat dit altijd vooraf gaat aan structurele veranderingen (die je al of niet aan kunt tonen door klinisch onderzoek). Élke ziekte, elk symptoom heeft namelijk iets te zeggen op zielsniveau, er zijn geen uitzonderingen. Het is dan ook niet alleen energie, energie heeft ook Intelligentie (richting, orientatie in en van de Algeest). Als osteopaat probeer je hier een rode draad in te krijgen waarbij je stap voor stap binnen dit geheel weefsels (weer) gaat mobiliseren, inzicht geeft in het bewegingsverlies en helpt bij bewustZijn in de lichaam-geest eenheid, indien het mag en kan!

De Geestelijke Zon, de Zon in de zon, is levend. Deze kan in al je weefsels, cellen en atomen opgenomen worden ter heling en genezing! Healing is het opnemen en absorberen in het lichaam van de Geestelijke eeuwige Zon, het Licht. 'Als je dit Licht kunt aanroepen, als je het kunt inademen, als je bewust in dit Licht kunt leven, zal het feitelijk de cellen van het fysieke lichaam beheersen. Het lichaam is zo zwaar, het materiële leven zo sterk, maar vergeet de kracht van God niet om de levende cellen in je lichaam te herscheppen' (White Eagle in 'Treasures of the Master Within').

De Geestelijke Zon, de Zon in de fysieke zon

White Eagle's informatie over: 'Spirit en de

4-Elementen-initiatie,

Ingesproken door Vincent Nijhuis

White Eagle en het Gebed voor de Mensheid


Zie verder: www.whiteagle.nl en www.whiteagle.org